ตารางฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ปี 2564 

 (Advanced Fire Fighting Schedule For 2021)

เดือน 

วันที่

หมายเหตุ

มกราคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์COVID-19

กุมภาพันธ์

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

มีนาคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

เมษายน

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

พฤษภาคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

มิถุนายน

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

กรกฎาคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

สิงหาคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

กันยายน

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

ตุลาคม

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

พฤศจิกายน

-

ไม่มีการฝึก เนื่องจาก สถานการณ์ COVID-19

ธันวาคม

16-18 ธันวาคม  2564