บริการอบรมด้านความปลอดภัย

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง หน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างเป็นทางการ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

kanyong
pepsico
crownseal
BTS
sumitomorubber
Denso
7.UniversalRobina
8.สยามมิชลิน
9.Fabrinet
10.TPN packaging
11.BAM
12.RFS
13.มาเรลลี่
14.Cargill
15.Beiersdorf
16.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
17.ปัญธารา
18.ปตท
19.dutchmill
20.toto
21.ISS
22.LOTUS
23.g4s
24.โอลีน
25.Insee

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการรับรองการฝึกอบรมจาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆนั้น มีความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนและฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และสังคมต่อไป

บริการอบรมด้านความปลอดภัย

หลักสูตร : KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย                                          KYT : Kiken  Yochi  Training

 •   หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์    ( ZERO ACCIDENT )
 •   ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย    Incident , Near miss , Accident
 •   การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 •   ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident )
 •   สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 •   ขั้นตอนและวิธีการ ทำ KYT  
 •  ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมค้นหาอันตราย ทำ KYT จากภาพหรืออุบัติเหตุ

หลักสูตร : BBS การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

 • คำจำกัดความและสาเหตุของอุบัติเหตุ
 • วัฒนธรรมความปลอดภัย BBS
 • เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ 
 • เทคนิคการสังเกตและควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
 • สังเกตและการหาพฤติกรรมเสี่ยงและการกำจัด
 • การแก้ปัญหา เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ จำลองเหตุการณ์จริง
 • ควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย
 • การริเริ่มและนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตร : การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์ 
 • ความเสี่ยงและดัชนีทางด้านการยศาสตร์ 
 • โครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านการยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • การค้นหาปัญหาด้านการยศาสตร์ 
 • โรคจากการทางาน และการบริหารร่างกาย เพื่อป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์
 • หลักการประเมิน / วิเคราะห์ปัญหาด้านการยศาตร์ 
 • การประเมินเบื้องต้นและการอธิบายผล 
 • การประเมินตามลักษณะงานและการอธิบายผล 
 • การปรับปรุงสถานีงานและการควบคุมปัญหาการยศาสตร์ 

หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA) 

 • สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย
 • ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • Form JOB SAFETY ANALYSIS
 • การนํา JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้
 • กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

หลักสูตร : ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก

 • กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
 • ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก จุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
 • วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
 • เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน หลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน ตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน
 • การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
 • ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ ถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น การชาร์จแบ็ตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตร : เทคนิคการสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

 • หลักการสอบสวนอุบัติเหตุ 
 • การวางระบบรายงานสภาพไม่ปลอดภัยและการประเมินระดับความเสี่ยงจาก Near-miss Accident
 • กระบวนการและขั้นตอนการสอบสวนอุบัติเหตุ  
 • การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น (Change Analysis) 
 • การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย (Job Safety Analysis : JSA) 
 • การสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 • การคํานวณความสูญเสียทางตรง/ทางอ้อม
 • ขั้นตอนและการรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ6

หลักสูตร : สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
 • อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิด, ป้ายเตือน, บรรจุภัณฑ์ เอกสารกำกับ
 • อันตรายต่อสุขภาพ: พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง
 • การประเมินความเสี่ยงและการตรวจวัด
 • การใช้อุปกรณ์ป้องกันหายใจ
 • ชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล
 • หลักการจัดเก็บสารเคมี
 • การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการฝึกปฏิบัติ

ทำไมต้องเลือกอบรมด้านความปลอดภัย กับ SANTO FIRE 

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด
เป็น หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการอบรมดับเพลิงและระงับอัคคีภัยที่ได้รับความยอมรับจากลูกค้าชั้นแนวหน้าจำนวนมากในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตามมาตรฐานสากล และ พยายามเน้นการอบรมที่ให้ผู้ฝึกอบรมได้รับ การฝึกปฏิบัติทุกคนโดยทั่วถึง

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่สำคัญหลักสูตรอบรมดับไฟของบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัดฝึกการสอนโดยกลุ่มวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ ได้รับการขึ้นบัญชีจากจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนเนื้อหาการเรียน การสอนมีทั้ง 2ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ โดยเนื้อหาในการอบรม ทางหน่วยฝึกจะครอบคลุมเนื้อหา ตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนด ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า ได้รับเนื้อหา สาระการสอนอย่างครบถ้วน

ประมวลภาพอบรมด้านความปลอดภัยของ Santo Fire

เรียนและฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัย

อบรมด้านความปลอดภัย

ข้อควรรู้ก่อนเลือกสถานที่อบรมด้านความความปลอดภัย

อบรมเกี่ยวกับด้านความปลอดภัย

การอบรมด้านความปลอดภัย คืออะไร ทำไมต้องทำ

อบรมด้านความปลอดภัยจาก Santofire
สนใจปรึกษาอบรมด้านความปลอดภัย คลิกที่นี่

ประโยชน์ของการอบรมด้านความปลอดภัย

ประโยชน์ของการอบรมด้านความปลอดภัย

หากคุณกำลังมองหาคอร์สฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมขั้นตอนการอพยพหนีไฟ ที่ได้มาตรฐาน เนื้อหาครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ได้รับการรับรองฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เพื่อฝึกอบรมดับเพลิงให้กับบุคคลากรภายในองค์กรของคุณ ในราคาพิเศษ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-245-9560, 02-248-3087 บริษัทซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด