หลักสูตร KYT การหยั่งรู้ระวังอันตราย

หลักสูตร KYT

หลักการและเหตุผล

จุดเริ่มต้น… ของอุบัติเหตุในการทำงาน… HUMAN ERROR !!! จะต้องแก้ไขอย่างไร? โดยเฉพาะพฤติกรรมการทำงานที่… เสี่ยงไม่ปลอดภัยของพนักงาน เช่น เผอเรอ เหม่อลอย ซุ่มซ่าม ลัดขั้นตอน รีบเร่ง อันเป็นเหตุของการผิดพลาด และเกิดการสูญเสียจากการทำงานทั้งสิ้น

จุดแข็งของทีมงาน จุดแข็งของสายการผลิต จุดแข็งขององค์กร คือการปฏิบัติงานโดยปราศจากอุบัติเหตุ!! เพราะ..องค์กรใด ? ที่ปลอดภัยจากอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่ง !!”

อุบัติเหตุต่างๆ…การเสียชีวิต…ทุพพลภาพ นั้น ท่านรู้หรือไม่? ว่า นอกจากสร้างความเสียหายให้กับตัวพนักงานและองค์กร แล้วยัง…บั่นทอนความรู้สึก จิตใจ สุขภาพของคนงาน ส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง เพราะฉะนั้น…ควรป้องกันตั้งแต่ต้นเหตุ!!

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกว่าความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งที่จะต้องตระหนักก่อนการทำงานและต้องระลึกถึงอยู่เสมอในขณะที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชา บุคคลภายนอกและทรัพย์สินขององค์กร
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบถึงความสูญเสียและผลกระทบอย่างมหาศาลจากการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงในแต่ละครั้ง
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง
 4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตระหนักเรื่องความปลอดภัย คิดและทำ ด้วยตัวเอง

หัวข้อการบรรยาย

 • ความหมาย ประวัติ ความเป็นมา กิจกรรม KYT การฝึกการหยั่งรู้ระวังอันตราย
 • วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการหยั่งรู้ระวังอันตราย KYT
 • หลักในการทำงานให้อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ( ZERO ACCIDENT )
 • ความหมายและคำจำจัดความด้านอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย Incident , Near miss , Accident
 • การสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงาน
 • ความสูญเสียและผลกระทบจากอุบัติเหตุ ( Accident )
 • สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ประเภทของ KYT ที่นิยมใช้อยู่ในปัจจุบัน
 •  ขั้นตอนและวิธีการ ทำ KYT 4 ยก ค้นหาอันตราย วิเคราะห์ ว่ามีกิจกรรมใดบ้าง? และจะต้องปฏิบัติอย่างไร? ถึงจะปลอดภัย ” มือชี้ ปากย้ำ” เตือนสติ ก่อนปฏิบัติงาน การระดมสมอง
 • Work Shop : ทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ร่วมค้นหาอันตราย ทำ KYT จากภาพหรืออุบัติเหตุที่เคย เกิดขึ้น

รูปแบบการอบรม : บรรยาย 30 % Workshop 70%

ผู้เข้าอบรม : ผจก. หน.แผนก หน.งาน วิศวกร / จนท. และพนักงานทุกหน่วยงาน

ระยะเวลาอบรม : 4 ชั่วโมง ( 08.00 น – 12.00 น. ) เบรค 09:30 – 09:45 น.

วิทยากร : อ.ชาติชาย แสงทับทิม