หลักสูตร : การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย Job Safety Analysis (JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

Job Safety Analysis หรือ JSA จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของการทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของประเมินความเสี่ยงประเภท เพื่อสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนดการปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย โดยใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย อันจะเป็นแนวทางและวิธีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานต่อไป

วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความตระหนักถึงความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถประเมินความเสี่ยงด้วยเทคนิค JSA ได้

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพิจารณาวิธีการป้องกันอันตรายจากการประเมินความเสี่ยงได้

4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำ การประเมินความเสี่ยงที่พัฒนาแล้วไปประยุกต์ใช้งานได้

เวลารายละเอียด

08.30-09.00 น.ลงทะเบียน ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

09.00-10.30 น.ภาคทฤษฎี

(1) สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสีย

(2) ประโยชน์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

10.30-10.45 น.พักเบรค

10.45-12.00 น.(3) ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(4) Form JOB SAFETY ANALYSIS

– เลือกงาน (Select) ที่จะทำการวิเคราะห์

– แตกงาน (Step) ที่จะวิเคราะห์เป็นลำดับขั้นตอน

– ค้นหาอันตราย (Identify) ที่แฝงอยู่ในแต่ละขั้นตอน

– พัฒนา (Develop) เพื่อหามาตรการในการแก้ไขปัญหา

12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหาร

13.00-14.30 น.(5) การนํา JSA ที่พัฒนาแล้วไปใช้

(6) กรณีศึกษาการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

14.30-14.45 น.พักเบรค

14.45-16.00 น.ภาคปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม

(7) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ตอบข้อซักถาม – ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

วิธีการอบรม : การบรรยาย , Workshop

ผู้เข้าร่วมอบรม : พนักงานและหัวหน้างานที่ทำงานในสำนักงาน

ระยะเวลา : 1 วัน