หลักสูตร : ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก

ความปลอดภัยในการขับขี่รถยก

หลักการและเหตุผล:
รถยก (Forklift) เป็นเครื่องกลที่สามารถช่วยผ่อนแรงในงานยกสินค้า วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างสะดวกและเหมาะสมกับงานอุตสาหกรรมในปัจุจุบัน ซึ่งกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564 หมวดที่ 1 ส่วนที่ 4 กำหนดให้นายจ้างเป็นผู้ดำเนินการให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถรถโฟล์คลิฟท์มีความปลอดภัย เช่น โครงสร้างต้องมั่นคงแข็งแรง มีสัญญาณเสียงหรือแสง มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนักยก มีการกำหนดเส้นทางการเดินรถและกำหนดให้มีการจัดฝึกอบรมลูกจ้างผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์

วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถโฟล์คลิฟท์ และระบบควบคุมรถโฟล์คลิฟท์
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมช่วยให้มีทักษะเพิ่มขึ้นในการบำรุงรักษาและการควบคุมรถยกได้ถูกต้องตามขั้นตอน
3. เพื่อทัศนคติที่ดีในการบำรุงรักษา และการควบคุมรถยก ยืดอายุการใช้งานและโอกาสการเกิดอุบัติเหตุในการ
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเทคนิคการขับรถยกให้ถูกวิธีและปลอดภัย
5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีหลักการตรวจเช็คและบำรุงรักษาประจำวัน

เนื้อหาการอบรม:
1. กฏหมายที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติ
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฏีระบบคาน ทฤษฏีการยก
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจุดศูนย์ถ่วงสินค้า จุดศูนย์ถ่วงโฟร์ค-ลิฟท์และจุดศูนย์ถ่วงขนถ่าย
4. ความเข้าใจเกี่ยวกับโหลดชาร์ท
5. วิธีการชี้บ่งอันตรายจากการปฏิบัติงาน
6. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนสตาร์ทใช้งาน
7. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพหลังสตาร์ทฯ และการทดสอบฟังก์ชั่นใช้งาน
8. เทคนิคการตรวจสอบตรวจสภาพก่อนเลิกใช้งานประจำวัน
9. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบตรวจสภาพประจำวันก่อนใช้งานโฟร์ค-ลิฟท์
10. ฝึกภาคปฏิบัติในการใช้รถยกรูปแบบต่างๆ
11. ฝึกภาคปฏิบัติในการถอดประกอบชิ้นส่วน อะไหล่ ที่จำเป็น
12. ฝึกปฏิบัติการชาร์จแบ็ตเตอรี่ การเติมเชื้อเพลิงที่ถูกต้องและปลอดภัย
วิธีการอบรม:

  1. การบรรยายภาคทฤษฏี
  2. กรณีศึกษาจากวีดีทัศน์ / Workshop
  3. การสอบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน-หลัง
  4. ฝึกปฏิบัติการใช้รถยกอย่างปลอดภัย
  5. ประเมินสมรรถภาพในการขับขี่ รถยก (Forklift Verify Of Competency)

ผู้เข้าร่วมอบรม:

  1. ผู้ปฏิบัติงาน/ พนักงาน
  2. หัวหน้างาน/ผู้บริหาร
  3. หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มย่อย (Small group activity)
  4. ผู้ที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้อง

ระยะเวลา: 1 วัน (6 ชั่วโมง)