หลักสูตร การยศาสตร์เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน

การยศาสตร์

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานประกอบการส่วนใหญ่ยังคงมีปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ โรคจากการทางานและความไร้ประสิทธิภาพของกระบวนการผลติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต่าลง โดยสาเหตุของปัญหาส่วนใหญ่สืบเนื่องมาจากความเมื่อยล้าและความเครียดจากการทางาน ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางาน จึงมีการนาหลักการจัดการด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) เข้ามาปรับใช้ในสถานที่ทางานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการทางาน ลดข้อผิดพลาด เพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานรวมไปถึงการพัฒนาความปลอดภัยในการทางาน

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความสาคัญของการทางานและการออกแบบสถานีงานเพื่อความปลอดภัยฯ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประเมินและวิเคราะห์ปัญหาตามหลักการเกี่ยวกับการยศาสตร์และนาไปประยุกต์ใช้ในงานได้

ผู้เข้าอบรมทราบหลักการในการควบคุมและป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการยศาสตร์

ความเสี่ยงและดัชนีทางด้านการยศาสตร์

โครงสร้างการบริหารจัดการงานด้านการยศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ

การค้นหาปัญหาด้านการยศาสตร์

โรคจากการทางาน และการบริหารร่างกาย เพื่อป้องกันปัญหาด้านการยศาสตร์

หลักการประเมิน / วิเคราะห์ปัญหาด้านการยศาตร์

การประเมินเบื้องต้นและการอธิบายผล

การประเมินตามลักษณะงานและการอธิบายผล

การปรับปรุงสถานีงานและการควบคุมปัญหาการยศาสตร์

กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ

การดำเนินการ

การดำเนินการหรือวิธีการฝึกอบรม : บรรยายประกอบภาพสไลด์ การสาธิต ฝึกปฏิบัติและการทดสอบ (ต้องสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (09.00 – 16.00 น.)

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิศวกรควบคุมการผลิต ออกแบบ อุตสาหการ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดการเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน นักอาชีวอนามัย พยาบาลประจาบริษัทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานทางด้านการยศาสตร์หัวหน้างาน และพนักงานที่ทางานอยู่ในกระบวนการผลิตและสานักงานที่ต้องมีการทางานในท่า ทางซ้าๆ กับเครื่องจักร อุปกรณ์ หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมในการทางานที่ไม่เหมาะสม