หลักสูตร สารเคมีอันตรายและการระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล

ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดสารเคมีรั่วไหล

หลักการและเหตุผล

ในการทำงานกับสารเคมีอันตราย นับว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้าใจถึงคุณสมบัติพื้นฐานของสารอันตรายในแต่ละประเภทที่ใช้ในการปฎิบัติงาน อุบัติเหตุที่เกี่ยวกับสารอันตรายหลายกรณีเกิดขึ้น และเพิ่มความรุนแรงของการเกิดความสูญเสียอันเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการจัดเก็บและขนย้ายที่ไม่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัย อีกทั้งผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสารอันตราย จะต้องมีความรู้ในเรื่องการตอบโต้เหตุการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ในการบริหารจัดการสารเคมีอันตรายในสถานประกอบการต่อไป

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงอันตรายของสารอันตรายอย่างถ่องแท้

2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงเครื่องหมาย หรือป้ายสัญลักษณ์ในการชี้บ่งสารเคมีอันตราย

3.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงวิธีการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตราย

4.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้สามารถตอบโต้เหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โปรแกรมการจัดอบรม

เวลา รายการ
09.00 -12.00 – บทนำ คำจำกัดความ ตัวอย่างอุบัติภัยจากสารเคมี

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการใช้สารเคมี

– อันตรายจากการใช้สารเคมี: ชนิด, ป้ายเตือน, บรรจุภัณฑ์ เอกสารกำกับ

– อันตรายต่อสุขภาพ: พิษ, ผลต่อระบบร่างกาย, สารก่อมะเร็ง

12.00 -13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 -14.30 – การประเมินความเสี่ยงและการตรวจวัด (สั้นๆ )

– การใช้อุปกรณ์ป้องกันหายใจ

– ชุดและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล

– หลักการจัดเก็บสารเคมี

14.30 -16.00 การระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีหกรั่วไหล และการฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ.- กำหนดการ เวลา สามารถยืดหยุ่นได้

วิธีการอบรม

บรรยาย , Case Study และฝึกปฎิบัติจริง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้ที่เข้ารับการอบรมได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดเก็บและขนย้ายสารอันตรายอย่างมีระบบ และเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย สามารถโต้ตอบเหตุการณ์กรณีสารเคมีรั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ