หลักสูตร BBS การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย

หลักสูตร BBS

หลักการเหตุผล
การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย, Behavior-based safety (BBS) เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าสามารถลดการเกิดอุบัติเหตุ การได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดี และช่วยส่งผลต่อการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร เมื่อพนักงานทุกคนเข้าใจหลักการของ BBS และนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

BBS อาศัยหลักการทางจิตวิทยา และวิทยาศาสตร์ในการส่งเสริมพฤติกรรมที่นำไปสู่ความปลอดภัย แต่น่าเสียดายที่หลายองค์กรไม่ได้นำมาใช้อย่างต่อเนื่อง และไมได้เพิ่มพูนประสิทธิภาพให้มัน หรือไม่ได้ทำให้มันยั่งยืน หรือได้ยินมาว่า BBS ไม่เหมาะกับพฤติกรรมของคนในประเทศของเรา ซึ่งถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทำให้มันประสบความสำเร็จได้เลย ดังนั้นการทำให้ BBS ประสบความสำเร็จผู้ที่รับผิดชอบจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เสียก่อน และมีความเชื่อว่าทำได้ และพยายามทำอย่างต่อเนื่อง ความไม่ย่อท้อย่อมนำมาสู่ความสำเร็จในการนำ BBS มาใช้ในองค์กร

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่อง BBS อย่างถ่องแท้ รวมถึงเหตุและผล กระบวนการนำไปใช้ และการแก้ปัญหา พร้อมการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจว่า BBS ไม่ใช่เพียงแค่การทำการสังเกต (observation) เท่านั้น

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้ทราบถึงหลักการของ BBS ความสำคัญ และการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เพื่อให้ทราบเทคนิคในการสื่อสาร การจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัย
  • เพื่อให้ทราบเทคนิคการสังเกตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเกิดพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยซ้ำ
  • เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ที่เกิดจากทัศนคติความปลอดภัย และจิตสำนึกที่ดีของสมาชิกในองค์กร อันเป็นหัวใจหลักของการวางรากฐานของพฤติกรรมความปลอดภัย

ระยะเวลาในการอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)
วิธีการอบรม : บรรยาย , Workshop
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : จป. / หัวหน้างาน / คณะกรรมการความปลอดภัย / พนักงานทุกระดับ

หลักสูตร BBS การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัย
กำหนดการและหัวข้ออบรม

เวลาหัวข้อรายละเอียด

08.30 น. – 09.00 น.ลงทะเบียนผู้เข้ารับการฝึกการอบรม ทดสอบก่อนการอบรม

09.00 น. – 10.30 น. คำจำกัดความและสาเหตุของอุบัติเหตุ

วัฒนธรรมความปลอดภัย BBS

เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ

เทคนิคการสังเกตและควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย

10.30 น. – 10.45 น. พักเบรคช่วงเช้า

10.45 น. – 12.00 น.Workshop สังเกตและการหาพฤติกรรมเสี่ยงและการกำจัด

การแก้ปัญหา เทคนิคการสื่อสาร และจูงใจ

12.00 น. – 13.00 น.พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. – 14.45 น.Workshop ควบคุมพฤติกรรมไม่ปลอดภัย

การริเริ่มและนำ BBS ไปใช้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

14.45 น. – 15.00 น.พักเบรคช่วงบ่าย

15.00 น. – 16.30 น.ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม BBS

Workshop จำลองเหตุการณ์จริง