อบรมดับเพลิง

กฏหมายกำหนดให้ สถานประกอบการจำเป็นต้องจัดให้มี การฝึกอบรมดับเพลิงตามกฎหมาย ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และบุคลากรภายในองค์กร

โดยระบุให้สถานประกอบกิจการต้องจัด อบรมดับเพลิงขั้นต้น ให้กับพนักงาน หรือลูกจ้าง โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนลูกจ้างของแต่ละหน่วยงาน ในการอบรมดับเพลิงขั้นต้นในภาคทฤษฎีแต่ละครั้ง ให้อบรมดับเพลิงได้ 60 คน ต่อ 1 รุ่น ต่อวิทยากร 1 คน และ ในภาคปฎิบัติ กำหนดสัดส่วน ผู้เข้ารับการอบรม 20 คน ต่อวิทยากร 1 คน
(กรณีพนักงานที่เข้าอบรมมีจำนวนมากกว่า 60 คน สามารถแบ่งเป็นหลายรอบได้ )

นอกจากนี้กฎหมายยังกำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคน ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ภายในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกัน
ทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย โดยบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติการรับรองการฝึกอบรมจาก กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และ หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆนั้น มีความสำคัญที่จะต้องฝึกฝนและฝึกซ้อมให้เกิดความพร้อมในการจัดการกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิต ตลอดจนทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้าง

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานฝึกอบรม มีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ และความรู้ ความเชี่ยวชาญ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ประโยชน์สูงสุด อันจะส่งผลไปถึงสถานประกอบการ / นายจ้าง และสังคมต่อไป

หลักสูตรดับเพลิง (Fire Fighting course)

หลักสูตร ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นตั้น (ตามกฎหมาย)

• ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
• จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
• การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
• วิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆ
• แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยและการประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
• วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการดับเพลิง

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ (ตามกฎหมาย)

• แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง
• แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการหนีไฟ
• การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย

หลักสูตรการผจญเพลิงขั้นสูง

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
• เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง
• ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิงต่างๆ
• ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
• การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม
• ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
• ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร

ทำไมต้องเลือกอบรมดับเพลิง กับ SANTO FIRE TRAINING

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด  
เป็น หน่วยงาน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการอบรมดับเพลิงและระงับอัคคีภัยที่ได้รับความยอมรับจากลูกค้าชั้นแนวหน้าจำนวนมากในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตามมาตรฐานสากล และ พยายามเน้นการอบรมที่ให้ผู้ฝึกอบรมได้รับ การฝึกปฏิบัติทุกคนโดยทั่วถึง

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการรับรองการเป็นหน่วยฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ถูกต้องตามกฏหมาย ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่สำคัญหลักสูตรอบรมดับไฟของบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัดฝึกการสอนโดยกลุ่มวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และ ได้รับการขึ้นบัญชีจากจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนเนื้อหาการเรียน การสอนมีทั้ง 2ส่วน คือ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฎิบัติ โดยเนื้อหาในการอบรม ทางหน่วยฝึกจะครอบคลุมเนื้อหา ตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 กำหนด ดังนั้นผู้เข้าอบรมจึงสามารถไว้วางใจได้ว่า ได้รับเนื้อหา สาระการสอนอย่างครบถ้วน

สิ่งควรรู้ในการจัดเตรียมการอบรมดับเพลิง

การอบรมภาคทฤษฎี ในการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ตามกฎหมาย ต้องเรียนอะไรบ้าง

การฝึกอบรมดับเพลิงภาคทฤษฎีต้องมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสามชั่วโมงต่อหลักสูตร และอย่างน้อยต้องมีเนื้อหาวิชา ดังต่อไปนี้

(๑) ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้
(๒) การแบ่งประเภทของเพลิง
(๓) จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย
(๔) การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ
(๕) วิธีดับเพลิงประเภทต่างๆ
(๖) เครื่องมือดับเพลิงชนิดต่างๆ
(๗) วิธีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการดับเพลิง
(๘) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
(๙) การจัดระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ที่มีอยู่ในสถานประกอบการ

การฝึกภาคปฏิบัติต้องมีการฝึกซ้อมอะไรบ้างตามกฎหมาย

(๑) การดับเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและสายดับเพลิง
(๒) การดับเพลิงจากเพลิงประเภทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับสถานประกอบการ
(๓) การอพยพหนีไฟ
(๔) การค้นหา ช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยให้หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟจัดให้มีการฝึกปฏิบัติจริงในสถานประกอบการที่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานอยู่

การฝึกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงขั้นต้นตามกฎหมายมีอะไรบ้าง

(๑) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท เอ โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้น้ำสะสมแรงดัน หรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ
(๒) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท บี โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ โฟม ผงเคมีแห้งหรือสารเคมีดับเพลิงที่สามารถดับเพลิงประเภท บี
(๓) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ซี โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือดับเพลิงแบบมือถือที่ใช้สารเคมีดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ผงเคมีแห้งหรือสารเคมีที่สามารถใช้ดับเพลิงประเภท ซี
(๔) การดับเพลิงจากเพลิงประเภท ดี โดยต้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการฝึกโดยวิธีการให้วิทยากรผู้ฝึกสาธิตการดับเพลิงจริงต่อผู้เข้ารับการฝึก
(๕) การดับเพลิงโดยใช้สายดับเพลิง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกภาคปฏิบัติอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้

(๑) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่สามารถดับเพลิงประเภท เอ ประเภท บี และประเภท ซี
(๒) สายส่งน้ำดับเพลิง สายฉีดน้ำดับเพลิง กระบอกฉีดน้ำดับเพลิง หรือหัวฉีดน้ำดับเพลิง
(๓) อุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็นต้องใช้ในสถานประกอบการ
(๔) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ชุดดับเพลิงถุงมือ รองเท้า หมวกดับเพลิงที่มีกระบังหน้า หน้ากากป้องกันความร้อนอุปกรณ์ตาม (๑) ถึง (๔) ต้องสามารถใช้งานได้ดี มีความปลอดภัยต่อการฝึกและต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ได้รับอนุญาตจัดตั้ง หน่วยฝึกอบรมดับเพลิงอย่างเป็นทางการ จาก

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เลขที่ใบอนุญาต ดพต. ๐๐๖

หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และซ้อมอพยพหนีไฟ
เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. ๐๐๖

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ