หลักสูตรดับเพลิงขั้นสูง Advanced Fire Fighting พร้อมตารางฝึกอบรม ปี 2566

การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง เป็นการฝึกอบรมสำหรับบุคคลทั่วไปและเจ้าหน้าที่ดับเพลิง โดยฝึกวิธีการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ ฝึกการใช้อุปกรณ์ การใช้สายส่งน้ำดับเพลิง เรียนรู้เทคนิควิธีการใช้หัวฉีดน้ำลักษณะต่างๆ การใช้เครื่องช่วยหายใจ SCBA การจัดการบริหารเหตุฉุกเฉิน และฝึกเทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย

ตารางการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ปี 2566 มีรายละเอียดดังนี้

เดือน
วันที่เปิดรับฝึกอบรม
หมายเหตุ
(ระยะเวลาอบรม 3วัน2คืน)
มกราคม
ไม่เปิดฝึกอบรม
กุมภาพันธ์
16 – 18 กุมภาพันธ์ 2566
มีนาคม
16 – 18 มีนาคม 2566
เมษายน
27 – 29 เมษายน 2566
เลื่อนมาจาก 20-22 เมษายน 2566
พฤษภาคม
18 – 20 พฤษภาคม 2566
มิถุนายน
22 – 24 มิถุนายน 2566
กรกฎาคม
13 – 15 กรกฎาคม 2566
สิงหาคม
17 -19 สิงหาคม 2566
กันยายน
14 – 16 กันยายน 2566
ตุลาคม
19 – 21 ตุลาคม 2566
พฤศจิกายน
16 – 18 พฤศจิกายน 2566
ธันวาคม
14 – 16 ธันวาคม 2566

หมายเหตุ : ศูนย์ฝึกดับเพลิงและกู้ภัย ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง อยู่ที่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นสูงของ Santo Fire

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง (Advence Fire Fighting) ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับประโยชน์สูงสุด โดยเราได้รับการอนุมัติการรับรองการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ในการฝึกอบรมดับเพลิงชั้นสูง 

สนใจอบรมดับเพลิงขั้นสูง คลิกเลย!

และบริษัท Santo Fire ยังเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงที่ได้รับที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นแนวหน้าจำนวนมากในประเทศไทย ด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิง และการซ้อมอพยพหนีไฟที่ได้มาตรฐานสากล โดยมีรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง มีดังนี้ 

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับไฟและอันตรายจากอัคคีภัย
 • เทคนิคการใช้ SCBA และผจญเพลิง 
 • ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ในการผจญเพลิง
 • ฝึกซ้อมการจัดทีมในการเข้าผจญเพลิง
 • การวางแผนช่วยเหลือและการสั่งการเป็นทีม 
 • ฝึกการผจญเพลิงในอาคาร FLASH OVER
 • ฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในอาคาร 

หลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงสามารถเป็นเจ้าหน้าที่หลักที่มีความรู้ทางวิชาการ และความชำนาญในเทคนิคการดับเพลิงของทีมดับเพลิง พร้อมทั้งสามารถวางแผนและประเมินสถานการณ์เพลิงไหม้ได้ 

รายละเอียดหลักสูตรอบรมดับเพลิงขั้นสูงของ Santo Fire

หลักการและเหตุผล

เพลิงไหม้เป็นภัยอันตรายที่ส่วนใหญ่มักเกิดจากความประมาท ทำให้เกิดเพลิงไหม้ที่ติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงอยู่ ซึ่งเพลิงไหม้สามารถก่อให้เกิดความสูญเสียให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาล หากดับเพลิงไม่ถูกวิธี หรือช้าเกินไป บุคลากรนักผจญเพลิงจำเป็นต้องมีความรู้ความสามารถที่เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์การเกิดเพลิงไหม้ เพื่อลดอัตราการสูญเสียลงบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จึงได้ตระหนักอยู่เสมอว่าการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการต่างๆ นั้น มีความสำคัญมากเพียงใด จึงได้จัดคอร์สฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง หรือที่หลายคนเรียกว่า การอบรมดับเพลิงข้าวหน้า ขั้นแอนวานซ์เพื่อเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการดับเพลิงให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และฝึกการใช้ถังดับเพลิงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเชี่ยวชาญ ชำนาญในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประเมินสถานการณ์ วางแผนการเข้าควบคุมเพลิงในสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม /กลุ่มเป้าหมาย

 • ทีมผจญเพลิงของสถานประกอบการ
 • บุคคลทั่วไป ที่สนใจฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง
 • ผู้ที่มีหน้าที่ดูแล และวางแผนป้องกันระงับเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ

วิทยากร

คอร์สฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงของเรา สอนโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มากประสบการณ์ และได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระยะเวลาอบรม

ระยะเวลาในการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง 3 วัน 

ราคาค่าสมัครอบรม

ราคาฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง สามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามราคาได้ทันที!

วิธีบรรยาย 

 • ภาคทฤษฎี 
 • ภาคปฏิบัติ 

หมายเหตุ : ไม่อนุญาตให้ผู้มีโรคประจำตัวที่เป็นอันตรายต่อชีวิตลงภาคปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล

ผู้เข้าฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงจำเป็นต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 100% 

สิ่งที่ได้รับหลังการอบรม 

เมื่อฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงผ่าน ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมดับเพลิง ซึ่งออกโดยศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิง 

อบรมดับเพลิงขั้นสูงภาคทฤษฎี

สำหรับการอบรมดับเพลิงขั้นสูงภาคทฤษฎีของบริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง โดยมีเนื้อหาในภาคทฤษฎี ดังนี้ 

 • หลักการจัดทำ Pre Fire Plan 
 • อันตรายของนักผจญเพลิง และวิธีการป้องกัน 
 • ยุทธวิธีในการดับเพลิง 
 • วิธีการประเมินสถานการณ์เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
 • อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง
 • Case study 

อบรมดับเพลิงขั้นสูงภาคปฏิบัติ

สำหรับการอบรมดับเพลิงขั้นสูงภาคปฏิบัติของ Santo Fire โดยมีเนื้อหาในภาคปฏิบัติดังนี้ 

 • ฝึกการวางแผนการผจญเพลิงและการระงับเหตุ 
 • ฝึกเขียน  Pre Fire Plan 
 • ฝึกการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
 • ฝึกปฏิบัติเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ 
 • ฝึกปฏิบัติเข้าดับเพลิงในช่วงกลางคืน 

ได้รับอนุญาตจัดตั้งหน่วยฝึกอบรมดับเพลิงอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
เลขที่ใบอนุญาต ดพต. ๐๐๖
หน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิง
และซ้อมอพยพหนีไฟ
เลขที่ใบอนุญาต ดพฝ. ๐๐๖

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

kanyong
pepsico
crownseal
BTS
sumitomorubber
Denso
7.UniversalRobina
8.สยามมิชลิน
9.Fabrinet
10.TPN packaging
11.BAM
12.RFS
13.มาเรลลี่
14.Cargill
15.Beiersdorf
16.โรงพยาบาลจุฬารัตน์
17.ปัญธารา
18.ปตท
19.dutchmill
20.toto
21.ISS
22.LOTUS
23.g4s
24.โอลีน
25.Insee

ทำไมต้องเลือกอบรมดับเพลิงขั้นสูงกับ Santo Fire

บริษัท ซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด เป็นหน่วยงาน และศูนย์ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการอบรมดับเพลิง และระงับอัคคีภัย ที่ได้รับการรับรองที่ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งเรายังเป็นบริษัทฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นแนวหน้าจำนวนมากในประเทศไทย 

โดยเรามีหลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงที่ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งเนื้อหาภายในหลักสูตรของเราเป็นไปตามที่มาตรฐานสากลกำหนดไว้ ครอบคลุมเนื้อหาการอบรมตามข้อกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 

หลักสูตรการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงของเราจะเป็นออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ ซึ่งในภาคปฏิบัติเราจะเน้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมดับเพลิงทุกคน ได้รับการฝึกปฏิบัติจริงทุกคน ดังนั้นคุณสามารถวางใจได้ว่า คุณจะได้รับเนื้อหา สาระการสอนครบถ้วนตามที่กฎกระทรวงกำหนด

สำหรับผู้ที่สนใจต้องการสมัครคอร์สฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงที่ได้มาตรฐาน เนื้อหาภายในคอร์สทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมีทีมงานที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญดูแลตลอดตั้งแต่เริ่มฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูงจนจบคอร์ส สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทร 02-245-9560, 02-248-3087 บริษัทซานโต ไฟร์ เทรนนิ่ง จำกัด

Santo Fire มีบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด

บริษัท ซานโต ไฟร์ โปรดักท์ จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายถังดับเพลิง, อุปกรณ์ดับเพลิง, อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคลทั่วไป, บริการการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย, ประตูหนีไฟ, อุปกรณ์เซฟตี้ และ ระบบ Fire Alarm ที่มีคุณภาพ และได้รับรอบมาตรฐาน รวมไปถึงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิงขั้นต้น และการซ้อมอพยพหนีไฟตามที่กฎหมายกำหนด โดยเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมดับเพลิงมานานยาวถึง 30 ปี 

บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิง

บริษัท Santo Fire เรามีทีมงานที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ถังดับเพลิง, ชุดดับเพลิง, ตู้ดับเพลิง, น้ำยาโฟมดับเพลิง, อุปกรณ์เซฟตี้ เป็นต้น คอยให้คำปรึกษาสำหรับลูกค้าทุกท่าน นอกจากนี้เรายังมีทีมงานที่มีประสบการณ์ที่เป็นวิทยากรฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง ที่ได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

บริการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง

เรามีบริการตรวจเช็คสภาพถังดับเพลิง โดยทีมงานของบริษัท Santo Fire ทุกคนได้รับการอบรมจนทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องดับเพลิง หรืออุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด รวมไปถึงวิธีการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง ทำให้ทีมงานของเราสามารถให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์ดับเพลิงให้กับลูกค้าทุกท่าน 

สินค้าถังดับเพลิงของเรา

เราเป็นผู้นำเข้า จำหน่ายถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงทุกชนิด ที่มีคุณภาพสูง และได้รับรองมาตรฐานระดับสากล โดยเรามีถังดับเพลิงจำหน่ายทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น ถังดับเพลิงผงเคมีแห้ง, ถังดับเพลิงน้ำยาเหลวระเหย, ถังดับเพลิงสูตรน้ำ, ถังดับเพลิงชนิดน้ำ, ถังดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, ถังดับเพลิงชนิดโฟม และถังดับเพลิง wet chemical โดยถังดับเพลิงแต่ละประเภทเรามีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะสมตามการใช้งานของลูกค้าทุกท่าน 

สินค้าอุปกรณ์ดับเพลิงของเรา

นอกจากถังดับเพลิงแล้ว เรายังมีสินค้าและอุปกรณ์อย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงที่ช่วยป้องกันอันตรายจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ จำหน่าย ที่คุณภาพดี ราคาพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น สายดับเพลิง, หัวฉีดเพลิง, ชุดดับเพลิง, ข้อต่อ, วาล์ว, อุปกรณ์เซฟตี้, ไฟฉุกเฉิน, ป้ายความปลอดภัย, ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง, เครื่องยนต์ดับเพลิง และ อุปกรณ์ Fire Alarm 

นอกจากถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิงแล้ว เรายังมีคอร์สฝึกอบรมดับเพลิงขั้นสูง อบรมดับเพลิงขั้นต้น และซ้อมอพยพหนีไฟ โดยมีวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และได้รับการขึ้นบัญชีจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน